กุ้งเครฟิชคืออะไรทำไมได้รับความนิยม

 2-1 

กุ้งเครฟิช (Crayfish) หรือที่หลายท่านเรียกว่ากุ้งก้ามแดง เป็นหนึ่งในสายพันธุ์กุ้งน้ำจืด มีก้ามที่ใหญ่ และแข็งแรงกว่ากุ้งสายพันธุ์อื่น มีถิ่นกำเนิดกระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมโลก มีการแบ่งประเภทกว่า 500 ชนิด กุ้งเครฟิชมีร่างกายที่สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนขา และส่วนท้อง

4-1

กุ้งเครฟิชที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นต้องการแหล่งน้ำที่สะอาก และมีออกซิเจนสูง สามารถพบได้ทั้่วไปตามโขดหิน กิ่งไม้ เพราะเป็นกุ้งที่มีนิสัยชอบซ่อนตัว และเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตวืน้ำประเภทอื่นส

ทำไมกุ้งเครฟิชได้รับความนิยม

3-1

ต้นทุนน้อย ราคาถถูก ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์นี้น้อยมากหากเทียบกับการเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทอื่น กุ้งเด็ก มีราคาเฉลี่ยตัวละ 10-20 บาท แล้วแต่สายพันธุ์

เลี้ยงง่าย กุ้งประเภทนี้สามารถปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบแบบ

-สามารถขายต่อได้ ในปัจจุบันเทรนการเลี้ยงเครฟิชเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามกำลังเป็นที่นิยม กุ้งที่โต เกิน 2 นิ้วก็สามารภขายได้แล้ว

1-1

อนึ่งถึงกุ้งสายพันธุ์นี้จะสามารถปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้แต่ถ้าหากผู้เลี้ยงไม่ดูแล และใส่ใจให้ดีกุ้งก็อาจจะอยู่กับเราได้ไม่นาน ดังนั้้นเมื่อเราตัดสินใจจะเลี้ยงแล้วก็ควรที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุด