กุ้งเครฟิช สาย C “Cherax” สายพันธุ์กุ้งก้ามเรียบ

 กุ้งสายพันธุ์ “Cherax”  หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า กุ้งสาย “C” มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศออสเตเลีย หรือในทวีปอเมริกาใต้ ลักษณะเฉพาะตัวของกุ้ง Cherax ก็คือ มีกล้ามที่เรียบ และขนาดใหญ่ สามารถพบได้ทั่วไปตาม ทะเลสาป ลำคลอง แม่น้ำ เป็นเครฟิชที่ไม่มีสีตายตัวสามารถเปลี่ยนสีได้มากมายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอาหารที่ได้รับ”Cherax” เป็นกุ้งที่มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงสามารถปรับตัวให้อย่รอดได้ในหลายสภาพอากาศ และในฤดูร้อนที่แห้งแล้งสามารถป้องกันตัวเองจากอากาซร้อนได้ด้วยการฝังตัวเองลงในโคลน”กุ้งเครฟิชสาย C” นิยมเพาะเลี้ยงไว้เพื่อรับประทาน และในปัจจุบันได้รับความนิยมในการนำมาเลี้ยงในตู้ปลาเพื่อความสวยงาม เพราะเป็นกุ้งที่มีเอกลักษณ์ และสีสันที่แปลกตา 

Read More »

กุ้งเครฟิช สาย P “Procambarus” สายพันธุ์กุ้งก้ามหนาม

  กุ้งสายพันธุ์ “Procambarus” หรือที่คส่วนใหญ่เรียกว่า กุ้งสาย “P” หรือกุ้งก้ามหนามนั่นเอง เป็นกุ้งที่นิยมเลี้ยงที่สุด เพราะเลี้ยงง่าย และสามารถขยายพันธุ์ง่าย ขนาดตัว ประมาณ 2 นิ้วก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้ว”Procambarus” มีการเพาะเลี้ยงกันมานานกว่า 30 ปี ลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถสังเกตได้ง่ายก้คือใต้ท้องจะมีสีเหลืองออ่น สามารถพบได้ตามแหล่งน้ำทั่วไปนิยมนำมารับประทานในปัจจุบัน กุ้งเครฟิชสาย P ได้รับความนิยมในการนำมาเลี้ยงเพื่อความสวยงาม แต่เครฟิชสายพันธุ์นี้มีนิสัยที่ค่อนข้างจะดุร้าย ก้าวร้าวไม่นิยมเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น เพราะอาจจะกินปลาได้ อายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 ปี […]

Read More »

กุ้งเครฟิชคืออะไรทำไมได้รับความนิยม

  กุ้งเครฟิช (Crayfish) หรือที่หลายท่านเรียกว่ากุ้งก้ามแดง เป็นหนึ่งในสายพันธุ์กุ้งน้ำจืด มีก้ามที่ใหญ่ และแข็งแรงกว่ากุ้งสายพันธุ์อื่น มีถิ่นกำเนิดกระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมโลก มีการแบ่งประเภทกว่า 500 ชนิด กุ้งเครฟิชมีร่างกายที่สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนขา และส่วนท้องกุ้งเครฟิชที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นต้องการแหล่งน้ำที่สะอาก และมีออกซิเจนสูง สามารถพบได้ทั้่วไปตามโขดหิน กิ่งไม้ เพราะเป็นกุ้งที่มีนิสัยชอบซ่อนตัว และเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตวืน้ำประเภทอื่นสทำไมกุ้งเครฟิชได้รับความนิยม-ต้นทุนน้อย ราคาถถูก ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งสายพันธุ์นี้น้อยมากหากเทียบกับการเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทอื่น กุ้งเด็ก มีราคาเฉลี่ยตัวละ 10-20 บาท แล้วแต่สายพันธุ์-เลี้ยงง่าย กุ้งประเภทนี้สามารถปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบแบบ-สามารถขายต่อได้ ในปัจจุบันเทรนการเลี้ยงเครฟิชเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามกำลังเป็นที่นิยม […]

Read More »