• การตลาดระหว่างประเทศ

  4

  การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) คือการทำธุรกิจ ค้าขายอันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการนำเสนอคุณค่าที่อยู่ในรูปของสินค้า และบริการให้กับลูกค้าข้ามพรมแดนทางรัฐศาสตร์จากประเทศหนึ่งสู่ตลาดระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อการหาตลาดใหม่ เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในตลาดระหว่างประเทศ โดยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงคือ ธุรกิจต้องการรายได้ที่เป็นเงินจากลูกค้าในตลาดระหว่างประเทศ

  1

  การตลาดระหว่างประเทศ  เป็นบันไดที่เพิ่ม ความสามารถในการผสมผสานกิจกรรมทางการตลาดกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในตลาดระดับโลกได้อย่างกลมกลืน มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย

  -การค้นหา (Finding)  คือการค้นหาเป้าหมายของสิ่งที่เราจะทำ ในที่นี้อาจจะหมายถึงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องไปติดต่อ

  -การสนองตอบสนองความต้องการ (Satisfying) คือการตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งรวมไปถึงการอุปโภค และบริโภค

  5

  สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association: AMA) ได้ให้ความหมายของ “การตลาดต่างประเทศ” การตลาดระหว่างประเทศเป็นกระบวนการวางแผน , กระบวนการจัดแนวความคิดต่างๆ  , การตั้งราคา ,  การจัดช่องทางการจัดจำหน่าย , การส่งเสริมทางการตลาดเพื่อให้สินค้าและบริการสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจะกล่าวถึงข้อดีข้อเสียของ การตลาดต่างประเทศ ดังนี้

   

  ข้อดีของการตลาดระหว่างประเทศ

  international_marketing

  -ทำให้สินค้าในประเทศที่มีกำลังการผลิตมากนั้นได้รับการระบายออก ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าประเทศ และส่งผลต่อมาตรฐานการครองชีพที่ดีของประชาชน

  -เป็นการนำเข้าเทคโนโลยี และสินค้าใหม่ๆ ที่อยู่ในต่างประเทศ ทำให้ประชาชนได้ใช้ ”ผลิตภัณฑ์” ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายเหล่านั้น ซึ่งถ้าไม่มีการนำเข้าจากต่างประเทศประชาชนจะเสียโอกาสไป

  – ช่วยสร้างตลาดแรงงานให้กับประชาชน การสร้างโรงงานผลิตปริมาณมากทำให้โรงงานต่างๆ ต้องจ้างคนงานเพิ่มขึ้นประชาชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำไปซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการ ผู้ผลิตรายอื่นๆ ก็ต้องผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชน

  ข้อเสียของการตลาดระหว่างประเทศ

  165

  -ด้วยการนำเข้าสินค้าจากต่างชาติ อาจจะทำให้ประเทศขาดดุลการค้าและนำไปสู่การขาดดุลชำระเงินส่งผลไปยังเสถียรภาพเงินตราและทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายในที่สุด

  -การนำสอนค้าจากต่างชาติเข้ามาในบ้านเราเป็นจำนวนมากนั้น ผู้ผลิตอาจให้ความสำคัญกับตลาดในต่างประเทศมากกว่าตลาดภายในประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศ

  -ด้วยเทคโนโลยี และสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ที่เข้ามาในประเทศนั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชาติไป

   

   

   

  Published by:
 • การแลกเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ

  5

  การแลกเปลี่ยน (Exchange) คือการนำสินค้า เงินทอง ของใช้ หรืออะไรก็แล้วแต่ นำมาแลกเปลี่ยนกัน ตามปัจจัยของการดำรงชีวิต การแลกเปลี่ยนจำเป็นต้องเกิดขึ้น เพราะมนุษย์เรานั้นไม่สามารถสร้าง หรือมีทุกอย่างได้ นั่นเองการแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์เราสามารถแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และหาสินค้า และบริการที่เราไม่สามารถทำขึ้นมาเองได้

  1

  ยกตัวอย่างเช่นในหมูบ้านเรานั้นมีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชพรรณธรรมชาติได้หลายชนิดจนมีกินมีใช้ตลอดทั้งปี แต่ที่เราอยู่นั้นอยู่ไกลแหล่งน้ำ ต่างกับอีกหมูบ้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำสามารถจับสัตว์น้ำมาได้เป็นจำนวนมาก ตลอดทั้งปี นั่นเองระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าจึงเกิดขึ้นโดยที่หมู่บ้านที่มีพืชผักสมบูรณ์นั้นนำ ผลผลิตของตัวเองมาแลกกับสัตว์น้ำที่จับมาได้ นั่นเองทำให้ทั้งสองหมู่บ้านเกิดความสมดุลของทรัพยากร นับว่าการแลกเปลี่ยนนั้นอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน  และการแลกเปลี่ยนนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ได้แก่

  ระบบการแลกเปลี่ยน (trade systems) แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ

  9

  1.การแลกเปลี่ยนระหว่า ของ ต่อ ของ (barter system)

  การแลกเปลี่ยนรูปแบบนี้จะเหมือนกับที่ยกตัวอย่างข้างบน และเป็นสากลที่สุดในอดีต เป็นระบบการแลกเปลี่ยนแบบ “ยื่นหมู ยื่นแมว” หรือ “หมูไป ไก่มา”  แต่การแลกเปลี่ยนรูปแบบนี้ก็มีข้อเสียคือ

  8

  -ยุ่งยากในการกำหนดราคา

  -ยุ่งยากในการเก็บรักษา สินค้าบางอย่างเสื่อมสภาพง่าย

  -ยุ่งยากในการขนส่ง เพราะสินค้าต่างกันการขนส่งมีเทคนิคต่างกัน เช่น ในการขนส่งข้าวไปเพื่อแลกเอาปลาสด

  กลับมา เป็นต้น

  -ไม่สามารถใช้กู้ยืมและชำระหนี้ เช่น ให้ยืมไก่ 1 ตัว 5 วัน เมื่อถึงเวลาใช้คืน สภาพไก่ก็เปลี่ยนแปลงไป การเอาไก่ตัวใหม่มาคืนก็ไม่เหมือนเดิม

  -สินค้าบางประเภทไม่สามารถแยกเป็นส่วนย่อยไม่ได้ เช่น วัวที่มีชีวิต ต้องแลกทั้งตัว จะตัดแบ่งออกเป็นครึ่งตัว     ไม่ได้

   

  2.ระบบแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินตรา (monetary)

  4

  เงินตรา คือ สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในรูปแบบพิเศษ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า) เงินตราสามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือ ชนิดที่เป็นธนบัตร และที่เป็นเหรียญ

  ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินตรา

  3

  -สามารถทำการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินได้

  -มีมูลค่าคงตัว

  -มีความคงทน ไม่ยุ่ยหรือเสียหายได้ง่าย สามารถเก็บไว้ใช้ได้นับร้อยปี (หากไม่เปลี่ยนสกุลเงินก่อน)

  -พกพาหรือเคลื่นย้ายได้ง่าย

   

   ระบบแลกเปลี่ยนโดยใช้เครดิต (credit)

  6

  ผู้ที่มีเครดิต คือผู้ได้รับการไว้วางใจให้เป็นหนี้ได้ เครดิตเพื่อการลงทุน (investment) , เพื่อการพาณิชย์ (commercial) , เพื่อการบริโภค (consumption)

  เครดิตสามารถแบ่งได้ตามระยะเวลา 3 ระดับคือ

  article-virunvit1-2

  -เครดิตระยะยาว (long term)

  -ระยะปานกลาง (medium term)

  -ระยะสั้น (short term)

  การให้ เครดิตรูปแบบต่างๆ

  7

  -เครดิตในบัญชี  ใบส่งสินค้า หรือเอกสารขนส่งสินค้า (book credit)

  -เอกสารการเงินเครดิต (financial credit)

  -เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาแลกเปลี่ยน (contract agreement credit)

  -สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก (Contracts, leases, hire purchase agreements sale)

   

   

   

  Published by:
 • เกร็ดการนำเข้า-ส่งออก

  วิธีการนำเข้าสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศ

  cabinet-x

  วิธีการนำเข้าสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศ

  การนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศถือเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่พอสมควร ผู้นำเข้าต้องทำตามกฎหมายและระเบียบ ตามประกาศของกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้ากำหนดไว้ โดยจะให้เราเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกำหนดมา โดยให้ผู้ที่จำทำเรื่องนำเข้าสินค้านำไปยื่นให้กับกรมศุลกากร โดยแยกเป็นประเภทนำเข้าได้ 9 ประเภทดังนี้

  1. แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบนี้จะใช้สำหรับรับของขาเข้าทั่วไปทั้งหมด ที่ทางกรมศุลกากรไม่ได้กำหนดให้ใช้ใบนำเข้าประเภทอื่นๆ
  2. ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใบนี้จะใช้สำหรับการนำเข้ารถยนต์และมอเตอร์ไซค์หรือส่งออกนอกชั่วคราว
  3. ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใบนี้ใช้สำหรับการนำเข้าเรือสำราญและกีฬาหรือส่งออกนอกชั่วคราว
  4. แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้ใบนี้สำหรับการนำเข้าสินค้าผ่านมาจากด่านผ่านแดน
  5. แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าผ่านเรือ
  6. แบบ กศก. 103 คำร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า
  7. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าสำหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย- มาเลเซีย
  8. แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทางเครื่องบิน
  9. แบบ T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้ใบนี้เพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าชั่วคราว

  สำหรับคนที่ต้องเสียค่าอากรควรเตรียมหลักฐานรับหรือใบเสร็จที่เสียภาษีแล้วไปแสดงรับของกับกรมศุลกากรได้เลย เมื่อเสร็จแล้วพนักงานจะบันทึก ราคาและสินค้า ลงสู่ในระบบ ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ นำของกลับบ้านได้เลยครับ

  Published by: