• การส่งออกและบริหาร

  วิธีการนำเข้าสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศ

  cabinet-x

  วิธีการนำเข้าสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศ

  การนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศถือเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่พอสมควร ผู้นำเข้าต้องทำตามกฎหมายและระเบียบ ตามประกาศของกรมศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้ากำหนดไว้ โดยจะให้เราเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  ประเภทของใบขนสินค้าขาเข้า เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกำหนดมา โดยให้ผู้ที่จำทำเรื่องนำเข้าสินค้านำไปยื่นให้กับกรมศุลกากร โดยแยกเป็นประเภทนำเข้าได้ 9 ประเภทดังนี้

  1. แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบนี้จะใช้สำหรับรับของขาเข้าทั่วไปทั้งหมด ที่ทางกรมศุลกากรไม่ได้กำหนดให้ใช้ใบนำเข้าประเภทอื่นๆ
  2. ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใบนี้จะใช้สำหรับการนำเข้ารถยนต์และมอเตอร์ไซค์หรือส่งออกนอกชั่วคราว
  3. ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใบนี้ใช้สำหรับการนำเข้าเรือสำราญและกีฬาหรือส่งออกนอกชั่วคราว
  4. แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้ใบนี้สำหรับการนำเข้าสินค้าผ่านมาจากด่านผ่านแดน
  5. แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าผ่านเรือ
  6. แบบ กศก. 103 คำร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า
  7. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าสำหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย- มาเลเซีย
  8. แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทางเครื่องบิน
  9. แบบ T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว ใช้ใบนี้เพื่อนำเข้าและส่งออกสินค้าชั่วคราว

  สำหรับคนที่ต้องเสียค่าอากรควรเตรียมหลักฐานรับหรือใบเสร็จที่เสียภาษีแล้วไปแสดงรับของกับกรมศุลกากรได้เลย เมื่อเสร็จแล้วพนักงานจะบันทึก ราคาและสินค้า ลงสู่ในระบบ ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ นำของกลับบ้านได้เลยครับ

  Published by:
 • การส่งออกและบริหาร

  8p กลยุทธ์การตลาด กุญแจสู่ความสำเร็จ ในธุรกิจ Sme

  News-fsd

  กลยุทธ์การตลาด จึงถือว่าเป็นอาวุธสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ Sme (ธุรกิจขนาดย่อม) ให้ประสบความสำเร็จ และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดนั้นมีอยู่มากมายให้ท่านได้เลือกใช้งานเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจที่ท่านทำแต่ก็มีกลยุทธ์การตลาดที่ถือเป็นต้นแบบที่มีการนำแนวคิด และวิธีใช้มาพัฒนาธุรกิจนั่นก็คือ กลยุทธ์ 8P ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจชั้นนำทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจ และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  กลยุทธ์ 8p ประกอบไปด้วย

  -กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  ( Product  Strategy ) : เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเองว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร และต้องตั้งเป้าว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างไร

  -กลยุทธ์ราคา ( Price  Strategy ) : เป็นการกำหนดปัจจัยในเรื่องราคาซึ่งจะต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตบวกผลกำไรที่ต้องการจะได้ แล้วจึงกำหนดราคาขายออกมา

  -กลยุทธ์การจัดจำหน่าย  ( Place  Strategy ) : กลยุทธ์ในการหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้านั้นสำคัญมาก เพราะหากเราสามารถหาช่องทางกระจายสินค้าเพื่อให้ถึงผู้บริโภคได้เท่าไร ผลกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น

  -กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ( Promotion  Strategy ) : การทำให้ผู้บริโภครู้จักกับสินค้าของเรา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี เช่นการส่งเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม เป็นต้น

  -กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์  ( Packaging  Strategy ) : บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคนั้นสนใจสินค้าของเรา

  -กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย ( Personal  Strategy ) : พนักงานขาย หรือ เซลล์ ก้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ผู้บริโภคนั้นซื้อสินค้ากับเรา

  -กลยุทธ์การให้ข่าวสาร  ( Public  Relation Strategy ) : ในยุคที่ Social media นั้นครองโลกการกระจายข่าวสารเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างง่ายดาย การโปรโมทสินค้าผ่านการโฆษนาจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเข้าถึงผู้บริโภคที่เร็วที่สุด

  กลยุทธ์ พลัง   ( Power  Strategy ) : พลังในที่นี้หมายถึงพลังในการต่อรอง และการเจรจา เพราะในโลกของธุรกิจ การเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

  Published by:
 • การส่งออกและบริหาร

  รู้ถึงการบริหารเวลาจะประสบความสำเร็จในหลายเรื่อง

  clock-time

  เวลาเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่เกี่ยวได้ว่ามีค่าอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและจำเป็นต้องมีกันทุกคน ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้และใช้แล้วหมดไป เพราะเวลานั้นจะผ่านเราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่ย้อนกลับมา
  การบริหารเวลานั้น สามารถทำได้โดยการจัดวางแผนและจัดสรรเวลา ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องเป็นนักบริหารถึงต้องบริหารเวลา ทุกคนต้องทำเพราะการแบ่งสรรเวลาให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดจะก่อให้เกิดความสำเร็จตามมาอย่างแน่นอน
  การบริหารเวลานั้น คือ การกำหนดหรือการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธ์ภาพในหน้าที่การงานที่เราได้รับหมอบหมายให้ทำ
  เวลาที่ทุกคนมีเท่ากันของในแต่ละวัน นี้คือความจำเป็นที่ต้องบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอย่างง่ายๆของคนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารเวลาจะมีความก้าวหน้าในการงานได้รับการชมเชย ปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุร่วงอยู่เสมอ คนพวกนี้จะไม่มีทางที่จะเสียเวลาไปกับการที่จะต้องนั่งอยู่เฉยๆจะหาอะไรทำอยู่เสมอ
  ประโยชน์ของการบริหารเวลามีดังนี้
  1.สามารรถที่จะพัฒนาตัวเองให้ให้ทำงานได้ตามเป้าหมายและทำงานได้อย่างมีความสุข
  2.เพื่อให้มีสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทอง เกียรติ และความสุข
  3.เพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต
  สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองมีค่าในการใช้ชีวิตก็จะเป็นสุขได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำงานหนักก็จะมีความสนุกและความสุขก็จะตามมา

  Published by: